EU

Val till EU – Rösta för Fred

Val till EU-parlamentet 2014 föregicks av en svag valrörelse, till skillnad från intresset för val till riksdag, kommun och landsting som även detta år brakade igång tidigt. Vi har ännu inte gjort klart för oss vilken makt EU besitter även i vår vardag.

Kanske var det så här Svear och Göter kände sig när Kristoffers landslag 1442 stadsfästes, att man omfattade inte det nya riket, men uppfattade freden.

Freden ja. Embryot till Europeiska unionen bildades, 1958, i efterdyningarna av andra världskriget. Efter kriget insåg vi att vi måste stå enade för att behålla freden, precis som Svear och Göter en gång gjorde sig beroende av varandra gjorde sig 6 av Europas länder detsamma: Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Tyskland och bildade Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG).

Den ekonomiska gemenskapen EEG utvecklades allteftersom och kom att inbegripa även politiska frågor och därmed, 1993, bytte namn till Europeiska Unionen (EU). Från att ha varit 6 medlemsländer har antalet utökats till 28 idag.

imgres

EU bygger på fördrag i form av bindande avtal mellan medlemsländerna, med en inre marknad där varor, tjänster, kapital och människor rör sig fritt. Vi kan alltså bo, arbeta, studera och få sjukvård i andra medlemsländer. Många arbetar för att EU ska bilda en federation. Gemenskapen har också utvecklat en europeisk valuta, euron, som Sverige inte accepterat.

Missbruk bland EU:s medlemsländer har bl a förekommit i Grekland. EU:s granskning inför medlemskap i EU jämte euron har brustit. Betydligt rigorösare kontroller behövs, ty missbruk i ett land kan orsaka hela unionens existens, farhågor vi har följt.

Trots detta kräver inget svenskt parti idag utträde ur unionen, även om stark kritik har förekommit. Uttalat kritiska är: Miljöpartiet och Vänstern liksom Sverigedemokraterna. Junilistan har meddelat att de också ställer upp i EU-valet. Junilistan menar att den ekonomiska politiken föder rasistiska och fascistiska partier. Precis det vi kan se idag med Sverigedemokraterna och dess systerorganisationer.

För att EU skall vara verkningsfullt måste man våga att på allvar ta itu med social grundtrygghet, grundutbildning och vidareutbildning. Infrastrukturen med digitalisering är en förutsättning. Det gränslösa arbetslivet. Vidare fordras mycket arbete för jämlikhet mellan kvinnor och män; lika möjligheter och lika lön för lika arbete. På många håll i Europa är välutbildade kvinnor hemma med barn, vilket gör det nödvändigt att satsa på barnomsorg samt frångå sambeskattning, som finns kvar i många länder. Särbeskattning är en bra metod för att få kvinnor att studera eller arbeta.

Vi har nu sett kriserna komma allt tätare och med dem främlingsfientligheten växa som måste motarbetas. Fackliga organisationer och näringslivet samarbetar. Flexibla modeller utarbetas. En modell kan på sikt vara att stänga finansinstituten och reglera kapitalrörelser, bankerna, samt förbjuda vapenproduktionen och då också sträcka oss bortom EU och påverka globalt. Det vill säga med stöd i globalt fungerande regelverk  inom ramen för Mänskliga Rättigheter.  Då, i framtiden, behövs inte FN:s osäkra säkerhetsråd.

EU:s mål är att bevara freden, förebygga konflikter, stärka grundläggande principer som demokrati, rättsstaten och folkrätten, främja hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling i utvecklingsländerna och utrota fattigdomen. EU är den största biståndsgivaren.

Det viktigaste målet är att främja de mänskliga rättigheterna både i och utanför EU.

Vi måste inse hur viktigt det är att Rösta i EU-valet