Folk

En folkets rörelse – En Folkrörelse?

Från att vara några få samtalande till att bli många i rörelse, är vad som sker justnu. iS! växer också i form och innehåll. Det spännande perspektivet kan följas i texten: ”Initiativ Samutveckling (iS!), skapande av ett nytt slags politiskt parti” (okt 2013). Vi Samutvecklare ”har olika utgångspunkter till den traditionella politiska skalan. Vad vi har gemensamt är uppfattningen om att vi måste enas kring nya sätt att aktivt delta politiskt och skapa ett bättre sätt att samtala om svåra djupa politiska frågor…genom att lyssna till varandra och föra en konstruktiv dialog”.

Jämsides med att Daniel Görtz och Emil Ejner Friis utvecklar Initiativ Samutvecklings visioner arbetar en grupp med Daniel i spetsen på ett IT företag i Samutvecklings anda.

Leder detta till en djup och bred Folkrörelse?

Vi finner i Initiativ Samutveckling en förhistorisk och historisk exposé över idéer som drivit oss människor framåt: Traditionella idéer, Moderna Idéer, Postmoderna idéer och Vår tids idéer. Det här angreppssättet har väckt stor intresse hos mig. Just kulturen och idévärlden bär en större överlevnadsförmåga än de direkt materiella och ekonomiska faktorerna. Det gör att våra olika samhällsformer smälter ihop på ett kanske oförväntat och oförutsägbart sätt, i en blandning av gammalt och nytt som i sin tur i växelverkan påverkar varandra och därmed blir det nya. Med andra ord det finns inga enkla modeller.

Traditionella samhällen präglas av Gudstro eller Andetro, Släktband, Traditioner… Livet upplevs upprepa sig, gå i cirklar eller cykler utan historiska konnotationer, därigenom som i en drömvärld. Vår mentala förmåga är högtutvecklad dominerande vår materiella, eftersom förutsättningar för utvecklingav denna sida ännu inte uppstått. Samhällets innersta väsen, det som driver samhället, är Gåvan med sin Gengåva, som är reglerade i alla sina stycken. Kvinnan är den främsta materiella och immateriella gåvan, som i enlighet med samhällets giftermålsregler vandrar mellan släkter. Vi förenas i Gåvan, en fredssymbol. Motsvaras inte Gåvan av en bestämd Gengåva blir det krig.

Slutsats: Samhällets väsen eller essens är Gåvan som genomsyrar allt och är normerad, vars regler kommuniceras inom familjen och mellan familjerna. (Normativ-Kommunikativ). Vår mentala sida dominerar den materiella.

Moderna och Postmoderna samhällen. Med materiella innovationer förändras processuellt samhället och därmed börjar vår Gudstro vackla, och vi ifrågasätterledarskapet, släkten, traditionerna. Industrialismen inträder på världsarenan och ur familjen, kollektivet,framträder individen. Den representativa demokratin tar form.Vi, Människan, intar nu Guds plats och omskapar natureni enlighet med våra önskningar.

Livet går inte i rundgång, cirklar, tvärtom cirkeln böjs ut till en linjal avcentimeter plus centimeter, 1+1=2 och inte 3, något nytt. Vi definierar alla delar av vår tillvaro, en för en. Vi fragmenterar vårt liv. Vi alieneras, förfrämlingas som ting inför varandra. Vi blir alla varor som säljer oss till högstbjudande på marknaden. Detta skapar med tiden otillfredsställelse ochkritik.Miljön tål inte heller systemets tillväxtkrav, som är nödvändigt för att utvinna vinst för dess fortlevnad. Samtidigt urholkas vår sociala och ekonomiska trygghet, jämsides med att de rika blir allt rikare.

Marknadsekonomin har givit oss de materiella förutsättningarna för att överskrida detta samhälle. Vi söker nu varandra som autentiska individer.

Slutsats: Samhällets väsen är Varan, motsatsen till tidigare forms Gåvan, Varan genomsyrar hela ekonomin och förvandlar oss till konkurrerande Varor på marknaden. Vår värld domineras av det Materiella och Instrumentella (M-I). Vår materiella sida dominerar vår mentala.

I Vardande är ett nytt tänkande som överskrider 1+1=2. istället blir 1+1=3. Hur då? Jo, allt är i ständig förändring som Herakleitos (500talet f.v.t.) menade att: vi kan aldrig gå ner i samma flod två gånger. Detta tänkande kommer att föra oss in på nya vägar. Vi balanserar N-K och M-I, samtidigt som vår mentala sida balanseras mot vår materiella. Eftersom allt är i förändring måste vi ständigt vara alerta.

Många Samutvecklare är medvetna om detta, varför vi nu ”enas om nya sätt att aktivt delta”.

Med att vi lämnar marknaden, som har utvecklats globalt, är vi redan världsmedborgare, som står vi inför nya former att ”regera”, icke regeras. Vi har ett embryo till styrmedel i FN med Mänskliga Rättigheter. Gåvan och Varan har överskridits och kvarstår att kommunicera, Dialogen, att Orda, ochdärigenom skapa globala normer och regler. Till exempel att enas om regeln att inte kriga, som innebär inga vapen. ”Redan” med det har vi förändrat världen, till en bättre värld, med en bättre människa.

Metoden är funnen i Samutvecklarnas Goda Samtal och i att Lyssna eller i att Orda och Icke Orda, som uttrycker samma sak på olika abstraktionsnivåer ochsom kan vara essensen för det i vardande.

Slutsats: Det låter som en frälsningssaga och det kan faktiskt uttryckas som enform av frälsning, frälsning från ett fragmenterat narcissistiskt samhälle, som inte rymmer Mänskliga Rättigheter.

Mänskliga Rättigheter kan anses vara för teoretiskt och icke genomförbart, men så är inte fallet. MR både bör vara och är högst genomförbart i praktiken. Det beror på vilken syn vi har på människan och vår planet. Vår överlevnad. Låt oss tillsammans praktisera det Goda Samtalet och Lyssna, genom att Orda och Icke Orda.